Aktuality

SFM: Nové Usmernenie pre publicitu a informovanosť

04.12.2014 08:27
Dňa 28.11.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 02. 12. 2014. Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0 je rovnako zverejnené v časti „Dokumenty". Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia...

Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020

02.12.2014 15:03
V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 ohľadne oprávnenosti výdavkov, začatia prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci a možnosti uskutočnenia verejného obstarávania vydáva PPA nasledovné oznámenie: V súlade s čl....

Implemntačný manuál pre PCS SK-AT 2007-2013 - sekcia 7.3 Projektové zmeny (platí od 28. novembra 2014)

02.12.2014 08:28
Uvádzame aktualizáciu platnú od novembra 2014. Časti, ktoré boli upravené v porovnaní s verziou Príručky pre žiadateľov a prijímateľov č. 3 z apríla 2014, sú vyznačené žltou. NOVÉ! Sekcia 7.3 Projektové zmeny (platí od 28. novembra 2014)

Seminár pre prijímateľov

02.12.2014 07:56
Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce organizovať seminár pre prijímateľov finančného príspevku poskytnutého na projekty realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika...

Informačné semináre k Výzve o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

28.11.2014 19:02
  Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015. Viac informácií nájdete na:...

elektronický newsletter - OPIS NEWS 3/2014

28.11.2014 12:46
Z obsahu vyberame: Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020 schválený Európskou komisiou Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesťnárodných projektov OPIS Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS Ministerstvo financií SR vydalo...

Návrh integračného zámeru ITMS2014+

27.11.2014 10:01
Vláda SR dnes na svojej 135 schôdzi okrem iných bodov prerokovala a schválila s pripomienkou v bode č.13   Návrh integračného zámeru ITMS2014+   Predkladacia správa Vlastný materiál Pripomienkové konanie Návrh komuniké Doložka vplyvov Obal Príloha 1 Príloha 2 Návrh...

Nadrezortné riešenie zamestnanosti

27.11.2014 08:15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak 25.11. na konferencii priestoroch hotela Tatra v Bratislave, za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.   Národná stratégia zamestnanosti...

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

26.11.2014 14:31
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky  bola aktualizovaná tabuľka prehľad žop za ROP.

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020

25.11.2014 15:01
  O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia, sa bude hovoriť na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020, ktorá sa uskutoční 9. a 10. 12. 2014 v...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.