O nás

 

        Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT je nezisková organizácia nápomocná ekonomickému a sociálnemu rozvoju danného územia.

        Združenie vziklo 14.09.1994 a dňa 01.02.1995 sa slávnostne otvorila stála kancelária RRA v Rimavskej Sobote. Od roku 2001 je súčasťou IS RRA ( integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr) . RRA je členom EURORADY, Európskej asociácie rozvojových agentúr, kde zastupuje Konzorcium €RA8 s BBSK a Medzinárodného združenia na podporu podnikania mladých v Strednej Európe..

        Zamestnanci RRA pravidelne spolupracujú s viacerými externými špecialistami z celého okolia, kraja aj zo zahraničia. Agentúra disponuje dostatočným priestorovým a technickým vybavením pre jej efektívnu činnosť. Úspechy dosahuje za pomoci  progresívneho, vysoko odborného a motivovaného kolektívu.

 

Ciele RRA

 

- iniciovať, koordinovať a usmerňovať strategické aktivity pre podporu ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu

- cez vytvorenie stálej rozvojovej inštitúcie podporovať ekonomickú štrukturalizáciu, ktorá zvýši zamestnanosť a zamestnateľnosť

- iniciovať marketingové aktivity regiónu

- podporovať malých a stredných podnikateľov

- participovať na inovatívnych programoch rozvoja ľudských zdrojov

- spoupracovať s podobnými organizáciami na Slovensku i v zahraničí

- koordinovať cezhraničnú spoluprácu širšieho územia    

RRA inštitucionalizovaním regionálneho rozvoja postupne konsoliduje úsilia, snaží sa o vytvorenie konsenzu medzi rozmanitými regionálnymi subjektmi, ponúka služby, vytvára pozitívny obraz regiónu, odhaľuje problémy a hľadá efektívne riešenia. Vytvára súbor projektových príležitostí, prostrednícvom ktorých narastá šanca prilákania čoraz viac financií z fondov EU a potencionálnych investorov v prospech každého regiónu.

        Stabilizovanie stratégie regionálneho rozvoja sa v okolí Rimavskej Soboty deje za účasti neziskovej organizácie RRA, ktorá vytvára stálu štruktúru pre všetkých kľúčových hráčov regionálneho rozvoja. Iniciuje výmenu skúseností a nápadov prospešných pre regionálnu rozvojovú politiku, adaptuje tieto na zmenené podmienky ekonomického okolia a implementuje ich prostredníctvom projektov, programov a služieb.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.