Aktuálne výzvy 2014

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

29.12.2014 15:20
  Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme...

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016

22.12.2014 20:03
    Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec...

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

19.12.2014 10:03
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtúaktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy /...

Výzva - COST

18.12.2014 09:49
  COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) je medzivládna rámec podpory spolupráce medzi vedcami a výskumníkmi v celej Európe tým, že poskytuje podporu pre sieťové činnosti vykonávané v rámci Akcie COST. Radi by sme Vás informovali, že oficiálne vyhlásenie otvorenej...

Ministerstvo kultúry SR - Kultúrne poukazy

18.12.2014 09:46
  Informácie budú zverejnené na www.kulturnepoukazy.sk   Uzávierka prijímania žiadostí: 30. jún 2015 Kompletné informácie nájdete www.culture.gov.sk/vdoc/709/8-kulturne-poukazy-262.html

Iuventa - Erasmus+ 2014 Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže

18.12.2014 09:44
  Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali...

Iuventa - Erasmus+ 2014 Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

18.12.2014 09:42
  Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali...

Iuventa - Erasmus+ 2014 Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov

18.12.2014 09:29
  Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali...

Iuventa - Erasmus+ 2014 Športové akcie

18.12.2014 09:24
  Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali...

Ministerstvo kultúry SR - 1. Obnovme si svoj dom

18.12.2014 09:19
  Podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie,...
1 | 2 | 3 >>

Aktuálne výzvy

 

 

Dávame do pozornosti:

Výzva v oblasti rómskej problematiky:

EK vyhlásila výzvu na podporu cielených komunikačných aktivít na boj proti diskriminácii a stereotypom voči rómskej populácii a podporu dobrovoľníckych iniciatív propagujúcich vzájomné vzdelávanie a družby/partnerstvá medzi lokálnymi a regionálnymi samosprávami v rámci EÚ stretávajúcimi sa vo svojej praxi s otázkou rómskej integrácie.
1.Špecifikácia výzvy https://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/files/2014s140-250468/cdc_final.pdf

2.Uzávierka pre zapojenie sa do výzvy: 30. september 2014, do 16:00h


 

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov  

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňom 1. augusta 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis), Schéma DM – 17/2014, v znení dodatku č. 1, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 140/2014 dňa 23. júla 2014.

 

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb.

 

Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 je 5 000,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov od 250 do 500 vrátane, je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR.

 

Výška dotácie pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 je 100%, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov od 250 do 500 vrátane je 45% celkových oprávnených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej dotácie je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa.

 

Žiadosti o dotácie môžu fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA), ktorá je vykonávateľom schémy pomoci, v termíne do 2. septembra 2014.

 

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov sú dostupné na webových stránkach MH SR a SIEA linkách: https://www.economy.gov.sk/10920-menu/143478s a https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-7264/podnikatelia-sa-mozu-opatovne-uchadzat-o-inovacne-vouchre/

 

 

 

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásuje dňom 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis), ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 140/2014 dňa 23. júla 2014.
 
 

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.

 

Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.

 

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 20 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru SIEA), ktorá je vykonávateľom schémy pomoci, v termíne do 2. septembra 2014.

 

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na webových stránkach MH SR a SIEA na linkách: https://www.economy.gov.sk/10922-menu/143480s a https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-7265/dotacie-na-podporu-cinnosti-priemyselnych-klastrov/

 

 

 

Nová výzva v programoch pre mládež na roky 2014-2020 - august 2014

 
Výzva je zverejnená na web stránke IUVENTY (www.iuventa.sk), v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre, alebo kliknite tu.
 
 
 
 
 
 
 
Nadácia Tesco pre slovenských farmárov.

 

Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur. Grant bol vyhlásený pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. 

 Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 25 tisíc eur.

Posledný deň, kedy možno podať žiadosť o grant je 15.9. 2014.

 Jednotlivé žiadosti bude z odborného hľadiska posudzovať výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nadácie Tesco a Tesco Stores SR.

 

Na stiahnutie:

Informácia o výzve

Grantová schéma

Žiadosť o grant

 

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

 

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 otvorený

 
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2014.
 
 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do  databázy externých expertov

Ministerstvo  financií Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o  zaradenie do databázy externých expertov na hodnotenie ukončenia aktivít  projektov (kontrolu splnenia podmienok) v rámci Prioritnej osi 1 Elektronizácia  verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu  Informatizácia spoločnosti.

 

Aktuálne grantové výzvy

Nadácia Tatra banky už tretíkrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

Oprávnení žiadatelia:
- aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia
- učiteľov a slobodných umelcov

Pomoc je zameraná na financovanie priamych nákladov na tvorbu v oblastiach:
- audiovizuálna tvorba
- film
- TV
- divadlo
- hudba
- literatúra
- výtvarné umenie

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 eur
Plánovaná výška grantu: 50 000 eur
Uzávierka: do 30.9.2014

Viac info: https://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantoveprogramy/viac-umenia/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č.: 0948 001 079

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre:

- občianske združenia
- neziskové organizácie
- centrá voľného času

Cieľom programu je:
- rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych občianskych združení detí a mládeže, ktoré pracujú na členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou
- napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti
- rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na celoštátnej úrovni
- rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou na nadregionálnej a celoštátnej úrovni
- zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni
- zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie

Maximálna suma dotácie je 15 000 € (80 %)
Uzávierka predkladaní žiadostí: 8.9.2014 do 12:00 hod.

Viac info: https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-aformulare.alej

 

Grantová výzva na vzdelávanie od TATRA Banky

 

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

  • INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
  • PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
  • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
20. október (pondelok) o 24:00
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
30 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Projekty spolu s prílohami sa predkladajú LEN elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA.

Kritériá programu
Tlačová správa

 

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401 v rámci Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 11. decembra 2014.

 

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-31DM-1401

Bližšie informácie nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

https://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm-1401/143734s

 

Program obnovy dediny 2015

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).
Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny si môžete stiahnuť (TU).

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť aj na webovom sídle Environmentálneho fondu. (TU).

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že usmernenie k Programu obnovy dediny pre rok 2015 spolu s formulármi bude zverejnené na webovej stránke programu www.obnovadediny.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese podinfo@sazp.sk

 
 

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v odbornej gescii Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, vyhlásila dňa 16.septembra 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá a zverejnila informácie pre žiadateľov .

Do Národného projektu Komunitné centrá (NP KC) sa môžu zapojiť oprávnené subjekty: obec, nezisková organizácia a cirkevná organizácia prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o zapojenie sa do NP KC (Žiadosť). IA ZaSI posúdi údaje uvedené v Žiadosti spolu s dokumentáciou preukazujúcou splnenie podmienok (bod 2 Výzvy č.1) a uzatvorí s Prevádzkovateľom KC Zmluvu o spolupráci.

Prevádzkovateľ KC po zapojení sa do NP KC nie je prijímateľom NFP a neriadi sa povinnosťami zmluvy o poskytnutí NFP ani Príručkou pre prijímateľa NFP. Spolupráca prebieha na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci medzi IA ZaSI a Prevádzkovateľom KC, pričom Prevádzkovateľ KC vykonáva sociálne služby, odborné činnosti, iné činností a aktivity komunitného centra v súlade s Príručkou pre zapojenie sa do NP KC a jej prílohami.

Pre zobrazenie Výzvy č.1, ako aj jej príloh je potrebné kliknúť na nižšie uvedené texty:

Výzva č.1 (IA ZaSI - NP KC/01 - 2014)

Príloha č. 1: Žiadosť o zapojenie sa do NP KC - elektronický formulár

Príloha č. 2: Vzor Zmluvy o spolupráci

Príloha č. 3: Príručka pre zapojenie sa do NP KC a jej prílohy

IA ZaSI zároveň v súčasnosti pripravuje Výzvu č. 2 pre zapojenie sa do NP KC pre Prevádzkovateľov komunitných centier s nasledujúcou právnou subjektivitou: občianske združenia, vyšší územný celok a príspevkové organizácie. 

 

 

Štartuje zamestnanecká grantová schéma - Nadácia VÚB

Do konca októbra je možné požiadať o grant na projekty v oblasti vzdelávania, voľnočasových aktivít a charity. Spolu Nadácia VÚB prerozdelí 20-tisíc eur.

Škola nás baví
Zamestnanecká grantová schéma 2015

Škola nemusí byť nudná. Môže byť miestom, kam vaše dieťa pôjde s radosťou. K tejto zmene môžete teraz prispieť aj VY. Oslovte učiteľa, riaditeľa školy, trénera, vedúceho krúžku, aby sa s vašou pomocou uchádzal o zamestnanecký grant z Nadácie VÚB. Podporíme aktivity, ktoré prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju záujmov a osobnosti detí. Stačí, aby škola, základná umelecká škola, športový klub či centrum voľného času sformulovali svoj zámer do jednoduchého projektu a spoločne ste požiadali Nadáciu VÚB o podporu. Požiadať môžete tiež o grant na ľubovoľný charitatívny projekt, ktorý pomôže ľuďom v núdzi.

Výška grantu a doba realizácie projektu
Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 20 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 000 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období február 2015 - september 2015. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy (január 2015).

Oprávnení žiadatelia

  • príspevkové a rozpočtové organizácie (základné a stredné školy, samospráva),
  • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • základné umelecké školy,
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.
O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu. Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované
- mzdy, odmeny a honoráre
- bankové poplatky
- náklady spojené s medializáciou projektu
- občerstvenie, odmeny, pitný režim


Časový harmonogram
22. september 2014 - vyhlásenie grantovej schémy
22. október 2014 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
30. november 2014 - vyhlásenie výsledkov
január 2015 - podpis grantových zmlúv a prevod finančných prostriedkov
február - september 2015 - realizácia projektov
31. október 2015 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie

Postup pri predkladaní projektu
Registrujte sa v elektronickom formulári žiadosti o grant umiestnenom na
https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

  • oscanovaný doklad o pridelení IČO
  • kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu)

Formulár žiadosti o grant odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 22. októbra 2014 do 24:00 hod.
FORMULÁR V TLAČENEJ VERZII NIE JE POTREBNÉ ODOSIELAŤ NA ADRESU NADÁCIE. Projekty neprijímame osobne.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke
https://www.nadaciavub.sk/ najneskôr do 30. novembra 2014.

 Konzultácie 

Kontaktná osoba: Martina Tvrdoňová, tel: 0949 428 239, e-mail: info@nadaciavub.sk

 

Orange – Darujte Vianoce

 

Programu Darujte Vianoce umožňuje ochotným darcom plniť sny ľuďom, ktorým chýba rodina, domov, alebo zdravie. S finančnou podporou Nadácie a vašou pomocou pomáha program sprostredkovať radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi alebo nepriaznivej situácii a práve počas Vianoc ju citlivejšie prežívajú. Základným princípom programu je, aby žiadatelia o finančný dar nežiadali o pomoc pre seba a svoju rodinu, ale pre niekoho iného.

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

Nadácia TB – E-Talent

 

V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Naším cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť učiteľov a študentov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom

už počas vysokej školy.

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 25 000 EUR

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

Nadačný fond Lennovo / Nadácia Pontis – Viem ti povedať

 

Program pomáha deťom a mladým s autizmom a s poruchami reči, aby mohli pomocou špeciálnych tabletov ľahšie komunikovať. Jeden žiadateľ môže získať maximálne 5 tabletov s aplikáciou, ktorú vyberie podľa potreby konkrétnych klientov (1 tablet = jeden klient).

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. november 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

NDS – Škola rodinných financií

 

Cieľom grantového programu je rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým pomôcť zlepšiť životnú úroveň v rodinách a zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, komunít a k sociálne slabším vrstvám formou vzdelávacích seminárov.

Na Slovensku vytvorený prvý vzdelávací komunitný program zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 150 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. november 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

Nadácia TB – Viac dizajnu 2. kolo

 

Grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Podporíme mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka. Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s tým ešte len začínajú.

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu pre 2 kolá: 33 000 EUR

Plánovaná výška prostriedkov grantového 1 500 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. november 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

Mobilitné projekty medzi vysokými školami

 

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-II-01 v rámci opatrenia Mobilitné projekty medzi vysokými školami:

·         Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (EEA/EHP-SK06-II-01)

·         Príloha č. 1 Formulár žiadosti v SJ (NEVYPĹŇA sa, slúži len ako VZOR - informácie sa zadávajú do ON-LINE formulára)

·         Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa

·         Príloha č. 3 Zoznam požadovaných príloh žiadosti o projekt

·         Príloha č. 4 Výberový proces

·         Príloha č. 5 Hodnotiaci hárok

·         Príloha č. 6 Štatút Výberovej komisie

·         Príloha č. 7 Rokovací poriadok Výberovej komisie

·         Vzor Projektovej zmluvy

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 21. november 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

Nadácia TB – Viac pre regióny

 

Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí vo každom regióne. Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu.

O podpore rozhodujú len zamestnanci Tatra banka Groupv elektronickom hlasovaní.

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. november 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

INTENDA – Podporujeme talenty

 

Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú prezentáciu na podujatiach v zahraničí. Touto formou chceme prispieť k realizácii kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania mladých ľudí a umožniť im dosahovanie individuálnych cieľov. Preto v tomto roku podporíme rozvoj nadanej mladej generácie a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Schéma pre mladých ľudí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci.

Podporíme záujmové činnosti mladých vedcov na medzinárodnej úrovni, Napríklad súťaže pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, súťaže pre osobitné skupiny detí, umelecké či predmetové oblasti.

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 7 500 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: priebežne do 30. november 2014

 

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

Vyšegrádsky fond – Malé granty

 

1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)

2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)

3. vzdelávania (semináre, letné školy)

4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)

5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)

6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 640 000 EUR

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

 

Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie podmienok pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu.

Celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť hodnotu 1 mil. EUR. Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené. Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto schémy nesmie presiahnuť 200 000 EUR v súlade s ďalšími podmienkami definovanými vo výzve.

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:
- v strediskách cestovného ruchu a/alebo
- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu
s celoročným využitím

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 11. december 2014

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

 

 

 

 

Rada mládeže Slovenska – Umelci vykročte do sveta

 

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35 rokov. Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu vytvorenia medzinárodného partnerstva, festivalu, konferencie či zdieľania vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou.

Začínajúci slovenskí umelci a kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko. Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko.

Výška podpory záleží od konkrétnej krajiny a uchádzať sa o ňu možno aj ako skupina. O grant je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, no najneskôr mesiac pred plánovanou cestou.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 700 EUR

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. december 2014

 

Kompletné informácie nájdete TU