Aktuálne výzvy 2016

SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby skontrolovali údaje na poukážkach.

15.01.2016 15:18
Z 1453 poukážok vydaných v 1. kole projektu Zelená domácnostiam si vlastníci rodinných a bytových domov uplatnili u zhotoviteľov len dve tretiny. Či budú poukážky aj preplatené, závisí aj od toho, či sú na nich uvedené správne údaje. V informačnom systéme sú momentálne rezervované prostriedky pre...

Slovensko SA PRIPRAVUJE na zvládanie katastrof

14.01.2016 17:20
Vláda schválila Stratégiu manažmentu bezpečnostných rizík SR. Úlohou dokumentu z dielne rezortu vnútra je jasné pomenovanie najrôznejších bezpečnostných rizík, ktoré môžu ohroziť obyvateľov Slovenska a krajinu ako takú. Stratégia má...

Oznámenie o zriadení expertnej skupiny pre metodiku hodnotenia priebežných a ex-post hodnotení Horizontu 2020

14.01.2016 15:17
Oznámenie o zriadení expertnej skupiny pre metodiku hodnotenia priebežných a ex-post hodnotení Horizontu 2020 13.01.2016 - V súlade s pracovným programom 2016-2017 Horizontu 2020, kapitola 19 ("Šírenie a využívanie a hodnotenie"), bod 6, GR RTD časť A.5, ktorým sa zriaďuje expertná skupina...

MATERIáLY ZO 193 SCHôDZE

14.01.2016 08:15
Vláda SR dnes na svojej 193.schôdzi prerokovala a schválila okrem iných nasledovné materiály: pod bodom 4: Systém riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0  Č. m.: UV-43671/2015 Predkladá: podpredseda vlády a minister...

Grantový program, ktorý pomáha zamestnávať ľudí

13.01.2016 10:08
Pomáhame neziskovým organizáciám zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa dokázali zamestnať alebo si založiť svoju vlastnú živnosť.   Zručnosti získavali aj mladí umelci O čom je grantový program Plné znenie výzvy Nadácia Pontis vyhlasuje v spolupráci s Accenture zamestnanecký grantový...

Pripravuje SA Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019

11.01.2016 15:05
  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil proces prípravy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „AP OGP 2016-2019“). Našim záujmom je využiť participatívne metódy tvorby a zapojiť čo najširšie spektrum odborníkov...

Národný projekt "Šanca na zamestnanie pre BSK"

11.01.2016 13:07
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od...

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu Program Demokracia a ľudské práva.

08.01.2016 19:59
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva oznamuje, že Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu zo dňa 02.11.2015, s pôvodný termínom uzávierky 08.01.2016, je predĺžená do 22.01.2016. Žiadosti...

CONCERT - výzva 2016 - podpora inovatívnych výskumných projektov v oblasti radiačnej ochrany

07.01.2016 14:52
Otvorenie výzvy sa predpokladá začiatkom januára s uzávierkou plánovanou na začiatok apríla 2016. Preliminary announcement.

Burza práce „Chyť sa príležitosti“

07.01.2016 09:51
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje burzu práce "Chyť sa príležitosti" Termín:                           23. a 24. február 2016 Miesto konania:...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>