MATERIáLY ZO 193 SCHôDZE

14.01.2016 08:15

Vláda SR dnes na svojej 193.schôdzi prerokovala a schválila okrem iných nasledovné materiály:

pod bodom 4:

Systém riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0 


Č. m.:
UV-43671/2015
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 4/2016

pod bodom 5:

Návrh Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016-20

Č. m.:
UV-43909/2015
 Predkladá: minister spravodlivosti, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 5/2016


pod bodom 13:
Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016-2018
Č. m.: UV-42815/2015

Predkladá
:podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 12/2016

pod bodom 17:

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020


Č. m.:
UV-43222/2015
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 16/2016