Aktuálne výzvy 2016

Oznam o Výzve Erasmus+

25.10.2016 13:24
Oznam o Výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2017 25.10.2016 - Európska komisia zverejnila 20. 10. 2016 aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017 EAC/A03/ 2016 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2016

20.09.2016 10:44
 13.09.2016 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 09....

Nadácia Tatra banky - Program Viac dizajnu

14.09.2016 10:06
Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca októbra 09.09.2016 - Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich...

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 - aktualizácia č. 3

12.09.2016 22:00
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 - aktualizácia č. 3  Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu...

Environmentálny fond, AKTUÁLNE VÝZVY

10.08.2016 12:08
Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (Činnosť C4) je 01.08.2016 (vrátane). Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Špecifikácie činností podpory formou...

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

23.06.2016 10:23
Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít 22. 06. 2016 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na...

Výzva na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

22.06.2016 14:25
 Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo 20. júna 2016 otvorenú výzvu  /SK 2016 AMIF SC1.1/ na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výzvy je 300 000€....

OZNAMY PPA O AKTUáLNYCH VýZVACH

18.01.2016 08:23
Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 12/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 pre opatrenie: 7 –...

Informacie o novom slovensko-madarskom programe

16.01.2016 07:22
https://www.skhu.eu Na tejto stránke budú zverejnené všetky informácie ohľadne nášho nového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU, t. z., že okrem všeobecných informácií o programe (programový dokument, priority, kontaktné údaje na riadiace štruktúry programu (MA, NA, JS, FLC)),...

Úrad splnomocnenca hľadá skúseného projektového manažéra

15.01.2016 15:19
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného manažéra na prípravu a následnú realizáciu národného projektu s pracovným názvom Efektívne partnerstvo subjektov občianskej spoločnosti pri monitorovaní, implementácii a hodnotení plnenia tematických cieľov...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>