Aktuálne výzvy 2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

05.11.2016 16:22
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k...

Výzva č. 2/2017

05.11.2016 10:16
Výzva č. 2/2017 Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č....

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD na rok 2017

04.11.2016 13:20
Bratislava 4. novembra 2016 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo výzvu na predkladanie spoločných projektov SR a OECD na rok 2017. Predložiť projekt sú oprávnené aj podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR....

Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia

04.11.2016 10:28
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len "OP KŽP"), oznamuje, že dňa 31. 10. 2016 bola zverejnená 15. a 16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len...

Výzva č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu

04.11.2016 08:30
  Dňa 19.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy: 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba, 1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií,... 1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie -...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/3.3.1/01 - Spoločne hľadáme prácu

01.11.2016 13:32
Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/3.3.1/01 - Spoločne hľadáme prácu 20.10.2016 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych...

Informácia o výzve

01.11.2016 13:19
Informácia o výzve Dňa 29.10.2016 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov - "Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)" na rok 2017 (2016/C 401/09) Výzva na predkladanie...

Zelené oázy 2017

31.10.2016 13:32
V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, prípadne sa postarať o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú...

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017

31.10.2016 10:33
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2017. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z...

Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017

30.10.2016 17:34
Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 • Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017  (pdf, 88 kB)    • Informácia pre žiadateľa na rok 2017  (pdf, 102 kB) • Hodnotiaci hárok k predloženým projektom na rok 2017  (pdf, 25 kB) ...• Formuláre na prípravu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>