Pripravuje SA Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019

11.01.2016 15:05

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil proces prípravy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „AP OGP 2016-2019“). Našim záujmom je využiť participatívne metódy tvorby a zapojiť čo najširšie spektrum odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií, akademického sektora, aktívnych občanov aj predstaviteľov verejnej správy.  

Príprave AP OGP 2016-2019 bude predchádzať vyhodnotenie implementácie predchádzajúceho akčného plánu na rok 2015.

Harmonogram hodnotenia starého a tvorby nového AP OGP 2016-2019 nájdete tu

V celom procese budeme klásť dôraz na prácu expertov v pracovných skupinách (pre oblasť otvorené dáta, otvorené vzdelávanie, participácia, justícia a i.). Členovia pracovných skupín pripravia prvý návrh AP OGP 2016 – 2019, ktorý bude možné následne pripomienkovať on-line. Návrh AP OGP 2016-2019 bude ďalej konzultovaný na regionálnych workshopoch v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

Hodnotiaci proces a proces tvorby je otvorený všetkým aktérom, ktorí majú záujem prispieť svojou expertízou k zvyšovaniu transparentnosti, efektivity a participácie na Slovensku a iniciovať inovácie vo verejnej správe. Obraciame sa preto na odbornú aj laickú verejnosť so žiadosťou o spoluprácu rôznymi formami:

  • účasť na hodnotení akčného plánu na rok 2015,
  • účasť na hodnotení všeobecnej situácie na Slovensku v oblasti otvorenosti vládnutia,
  • účasť na tvorbe nového AP OGP 2016-2019,
  • záujem o členstvo v jednotlivých pracovných skupinách,
  • záujem o rozpracovanie starých, príp. zadefinovanie nových tém.

V prípade Vášho záujmu, vyplňte, prosím, tento dotazník. Následne Vás budeme kontaktovať.

Na Vaše otázky Vám odpovie Iveta Ferčíková (iveta.fercikova@minv.sk, 02/509 44 985).

Tešíme sa na spoluprácu.