Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

23.06.2016 10:23

Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít
22. 06. 2016
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.
Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, nezisk...ovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadeným organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému. Takisto Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre integráciu a i.
Podporené budú aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne.
Na projekty je k dispozícii 615 000 €, termín uzávierky je 5. august 2016. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, oprávnení žiadatelia môžu predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v opačnom prípade budú vylúčené všetky ich žiadosti.
Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve.