Environmentálny fond, AKTUÁLNE VÝZVY

10.08.2016 12:08


Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (Činnosť C4) je 01.08.2016 (vrátane).

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je do 31.10.2016 (vrátane).

Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania žiadostí na poštovú prepravu.

Poznámka: Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer  7 a vyššie.

Príručky a špecifikácie

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (Činnosť C4) stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
  stiahnuť
Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 stiahnuť

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016
na činnosť C5
stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (Činnosť C5)
stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016
na činnosť D6
stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (Činnosť D6)
stiahnuť

Tlačivo záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy - L2
stiahnuť

Tlačivo záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy pre rok 2016
stiahnuť


Žiadosť o podporu formou dotácie - formuláre

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  stiahnuť
formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov pre rok 2017

  stiahnuť
formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov pre rok 2017

  stiahnuť
formulár A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia pre rok 2017

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
  stiahnuť
formulár BK1 až BK5 - Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2017

  stiahnuť
formulár BP1 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia na vodnom toku pre rok 2017

  stiahnuť
formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2017

  stiahnuť
formulár BR1 - Rybárstvo pre rok 2017

  stiahnuť
formulár BV1 až BV4 - Vodovody pre rok 2017

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
  stiahnuť
formulár C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok pre rok 2017

  stiahnuť
formulár C2 - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre rok 2017

  stiahnuť
formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2017

  stiahnuť
formulár C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2016

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
  stiahnuť
formulár D1 až D5 - Ochrana prírody a krajiny pre rok 2017

  stiahnuť
formulár D6 - Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad pre rok 2017

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
  stiahnuť
formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia pre rok 2017

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
  stiahnuť
formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre rok 2017

H. Oblasť: Environmentálne záťaže
  stiahnuť
formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží pre rok 2017