Aktuality

Medzinárodná konferencia Technika ochrany prostredia - TOP 2015

09.04.2015 11:56
Termín: 23. - 25. jún 2015 Miesto konania: Hotel Senec v Senci Konferencia je zameraná na tematické okruhy: 1. Technika a využívanie zdrojov obnoviteľných foriem energie           zdroje obnoviteľných foriem...

Z dotačnej schémy sa podporí technická vybavenosť aj stredné školy

16.03.2015 11:31
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V roku 2015 Úrad splnomocnenca vlády SR pre...

Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

09.03.2015 09:15
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na konferenciu Implementácia integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014 – 2020. Konferencie sa uskutočnia v nasledovných mestách: Trenčín, Posádkový klub – 12. marec 2015 Trnava, Dom kultúry – 13. marec...

Minister Jahnátek predstavil Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

04.03.2015 10:36
Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020.  Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť...

Z rokovania vlády SR

23.02.2015 10:44
Vláda SR na svojej 147. schôdzi 18. februára okrem iných materiálov prerokovala a vzala na vedomie: Vyberáme pre Vás informáciu o procese tvorby značky krajiny a o jej implementácii do prezentačnej praxe subjektov štátnej správy Obsah: Návrh záznamu Predkladacia správa Vlastný materiál Návrh...

Pokračuje sa v príprave stratégie rozvoja 2014 - 2020

11.02.2015 11:34
Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 - 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území.   Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie...

Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

10.02.2015 11:30
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia v znení...

EÚ investuje vyše 154 miliónov EUR na riešenie kľúčových cezhraničných problémov v Poľsku a na Slovensku

03.02.2015 10:37
Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg" pre Slovensko a Poľsko, ktorý sa bude financovať z regionálnych investičných prostriedkov EÚ. Jeho cieľom je riešiť cezhraničné problémy - najmä v doprave, vo vzdelávaní a v životnom prostredí. Týka sa 11 pohraničných regiónov...

Aktualizácia č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013

22.01.2015 07:52
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013. Dokument je zverejnený aj v časti OPV – Dokumenty pre...

Úrad splnomocnenca začína aktualizovať stratégiu a jej akčné plány

22.01.2015 07:45
Členovia Poradnej komisie pre prípravu revízie a aktualizácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie sa po prvýkrát stretli v Bratislave dňa 19. januára 2015 na...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Aktuality 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.