Ministerstvo kultúry SR - 1. Obnovme si svoj dom

18.12.2014 09:19
 
Podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami:
 
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu.
podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektúry.
podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine.
 
Uzávierka prijímania žiadostí: 16. január 2015
Kompletné informácie nájdete na  www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html