Zvýšenie minimálnej mzdy a jej dopady od 1.1.2015

15.01.2015 12:45

Aké budú dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1. januára 2015?

GaranciaZdroj: Verlag Dashöfer

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 15. októbra 2014 schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015. Od 1.januára 2015 sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 na:

  • 380,00 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

     

  • 2,184 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Minimálna mzda predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

V súlade so zákonom o minimálnej mzde sa suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok určí najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy; podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky medziročný index rastu nominálnej mzdy za rok 2013 predstavoval 102,4 %.

Vláda Slovenskej republiky však schválila zvýšenie sumy minimálnej mzdy až o 7,95% v porovnaní so sumou minimálnej mzdy v roku 2014. Toto navýšenie predstavuje 28 EUR mesačne brutto, v netto vyjadrení predstavuje 326,78 EUR mesačne. Nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2014, ktorá je vo výške 304,84 EUR činí 21,94 EUR mesačne.

  • mzdovým zvýhodneniam za nočnú prácu a za sťažený výkon práce

    Minimálna výška mzdového zvýhodnenia sa odvodzuje od výšky minimálnej mzdy, pričom mzdové zvýhodnenie musí byť najmenej 20% sadzby minimálnej mzdy.Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.Od 1. 1. 2015 sa teda zvyšuje aj hodinová sadzba za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku na sumu hodinovej minimálnej mzdy: na 2,184 EUR; a za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska na 0,4368 EUR za hod.                                                                                                                                                                                                                                                                 Zámerom Vlády Slovenskej republiky je však odvody na zdravotné poistenie nízkopríjmových zamestnancov, s príjmom do sumy 494 EUR, kompenzovať v roku 2015 (návrh právneho predpisu k 15. októbru 2014 zatiaľ nie je známy, je otázne, či sa v rámci legislatívneho procesu stihne pripraviť a schváliť do konca roka), ďalšie systémové zmeny rovnako nie sú ešte špecifikované. Na zamestnancov s mesačným príjmom vyšším ako 494 EUR by sa opatrenia týkajúce sa odvodovej odpočítateľnej položky týkať nemali (tzn. už od tretieho stupňa náročnosti pracovných miest podľa § 120 Zákonníka práce).