Zdaňovanie príjmov pri brigádnických prácach študentov.

15.01.2015 12:37

Zdaňovanie príjmov pri brigádnických prácach študentov, ako aj povinnosti zamestnávateľa platné v roku 2014 a 2015

Garancia Zdroj: Verlag Dashöfer

Študenti strednej školy alebo dennej formy vysokoškolského štúdia do dovŕšenia 26 roku môžu uzatvárať so zamestnávateľmi dohodu o brigádnickej práci študentov. Zákonník práce neobmedzuje počet dohôd, ktoré môže študent so zamestnávateľmi uzatvoriť. Študent môže pracovať vo viacerých zamestnaniach, ale v žiadnom z nich jednotlivo nemôže pracovať viac ako v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Najdlhšie však za 12 mesiacov. Dohoda, ktorá vznikla pred 30. júnom 2014 a skôr, bude zo zákona ukončená najneskôr do 30. júna 2015.

 

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť ich na tlačive Registračný list fyzickej osoby na účely úrazového a garančného poistenia, ešte pred vznikom dohody o brigádnickej práci študentov. Najneskôr však pred začatím výkonu práce. Študent zo svojho príjmu platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Zamestnávateľ okrem toho platí aj poistné na garančné a poistné na úrazové poistenie. Zároveň je povinný ohlasovať zmeny ako aj ukončenie dohôd.Z pohľadu výpočtu mesačnej daňovej povinnosti je dôležité, či má, alebo nemá podpísané daňové vyhlásenie. Ak má podpísané daňové vyhlásenie (vyhlásenie o zdanení príjmu), môže si uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zamestnávateľ mu tiež môže urobiť ročné zúčtovanie dane. Jej ročná výška je v súčasnosti stanovená ako 19,2 násobok platného životného minima, t.j. 3803,33 eura . V mesačnom vyjadrení na rok 2014 je vo výške 316,94 eura.V roku 2014 nemajú takúto povinnosť z dohody o brigádnickej práci študentov v prípadoch, ak pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem študenta mladšieho ako 18 rokov nepresiahol sumu 68 eur, alebo pri študentovi nad 18 rokov nepresiahol 159 eur. Pre rok 2015 sa pre túto výnimku zvyšuje hranica mesačného zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody na jednotnú výšku, a to 200 eur. Študent musí o výnimku požiadať u zamestnávateľa podľa vzoru žiadosti, ktorú zverejnila Sociálna poisťovňa, tzv. Oznámenia a čestného vyhlásenia.