Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO4-14-1 (4.4)

21.01.2015 20:37

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4: odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.4: riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

 

kód výzvy: OPŽP-PO4-14-1

 

Ukončenie prijímania žiadostí: 23.03.2015

o   Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o   Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

o   Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o   Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o   Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o   Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS/SS

o   Príloha 02c žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o   Príloha 02d žiadosti o NFP – Sumarizácia VO/OVS

o   Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o   Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí

o   Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o   Príloha 08 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o   Príloha 11 žiadosti o NFP – Potvrdenie NATURA 2000

o   Príloha 12 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o   Príloha 12 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

 

o   Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 1 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy v rámci      výzvy OPŽP-PO4-14-1

 

 

Podporné dokumenty a informácie

o    Prílohy 1-18

o    Mapové prílohy 1-13

o   Príloha 1

o   Príloha 2

o   Príloha 3

o   Príloha 4

o   Príloha 5

 

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte