Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01

09.12.2016 12:54


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko, kód v...ýzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01.

Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle www.sk-at.eu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
•INTERREG V-A SK-AT201601 (pdf, 459.17 Kb, 3x)
•Príloha č. 1 ŽoNFP s prílohami (rar, 1.53 Mb, 1x)
•Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa s prílohami (rar, 2.58 Mb, 0x)
•Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov PO1 (pdf, 156.55 Kb, 0x)
•Príloha č. 4 Pravidlá oprávnenosti (pdf, 523.43 Kb, 0x)
•Príloha č. 5 Metodika vyberu operácií v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-AT (pdf, 760.83 Kb, 0x)
•Príloha č. 6 Zmluva o NFP a VZP (rar, 747.9 Kb, 0x)
•Príloha č. 7 Vzor Dohody o spolupráci partnerov (pdf, 558.03 Kb, 0x)
•Príloha č. 8 Predbežná informácia pre žiadateľov (pdf, 220.32 Kb, 1x)
•Príloha č. 9 Identifikácia oblasti podpory synergie a komplementarity PO1 (pdf, 85.42 Kb, 0x)
•Príloha č. 10 Schéma minimálnej pomoci SK-AT (pdf, 659.78 Kb, 0x)