Výzva 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

22.05.2015 09:49

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:
min. 10 000 EUR a max. 200 000 EUR.

  • výška dotácie 100% z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti:

  • vybudovanie digitálneho kamerového systému
  • implementácia snímacích zariadení (kamery, detektory pohybu, iné snímače a pod.)
  • vybudovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete
  • implementácia centrálneho riadiaceho systému a úložiska pre archiváciu záznamov

Oprávnené výdavky projektu:

  1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
  2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
  3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
  4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného konania;
  5. výdavky spojené s externým manažmentom projektov.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Žiadateľ musí predložiť poslednú žiadosť o platbu najneskôr do 15.10.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.9.2015 predĺžiť uvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle alebo uvedením v rámci zmluvy o NFP a to najviac do 30.10.2015.

V prípade otázok kontaktujte našich regionálnych poradcov.