Usmernenie ASFEU č. 4/2014 OPVaV k ochrane osobných údajov

12.12.2014 11:58

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 08.12.2014 Usmernenie č. 4/2014 k ochrane osobných údajov.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 8. decembra 2014 a je zverejnené aj v časti Dokumenty pre prijímateľov - OPVaV.

Usmernenie č. 4/2014