stručný sprievodca

26.06.2013 11:31

 

1. Potrebujete zistiť, či ste spôsobilý žiadateľ. Nie každý subjekt (obec, mimovládna organizácia, podnikateľ, atď) môže požiadať o finančnú podporu zo štrukturálnych fondov v rámci ľubovoľného opatrenia niektorého z operačných programov. Zistite si, ktoré subjekty sú oprávnené žiadať o podporu - základnú informáciu nájdete v jednotlivých operačných programoch (v opise opatrení).

2. Potrebujete zistiť, či je spôsobilý Váš projekt. Každý operačný program definuje opatrenia (t.j. oblasti, ktoré možno podporiť) a v rámci nich vymedzuje typy konkrétnych aktivít, ktoré možno v rámci príslušného opatrenia financovať. Opatrenia sú potom podrobnejšie rozpracované v programových doplnkoch ku každému operačnému programu.

3. Potrebujete zabezpečiť spolufinancovanie projektu. Štrukturálne fondy financujú zväčša iba časť nákladov projektu (podiel podpory z EÚ fondov je stanovený v príslušnom operačnom programe). Žiadateľ musí vopred garantovať, že je schopný zabezpečiť zvyšnú časť z iných zdrojov (verejných alebo súkromných). Spolufinancovanie projektu môžu zabezpečiť partneri projektu – obec, kraj, podnik, úrad práce, múzeum, a pod.

4. Často je potrebné preukázať súlad predkladaného projektu s miestnymi a regionálnymi rozvojovými stratégiami (napr. s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja/mikroregiónu/obce), prípadne inými stratégiami (napr. štátnou politikou zamestnanosti, štátnou politikou životného prostredia a pod). Zistite si, či takéto dokumenty na lokálnej a regionálnej úrovni existujú a ak áno, či je Váš projekt v súlade s nimi.

5. Potrebujete zabezpečiť predfinancovanie projektu aspoň na prvú fázu jeho realizácie. Vyplácanie schválených prostriedkov na projekt sa vo väčšine prípadov uskutočňuje až spätne na základe skutočne vynaložených nákladov. Uvažuje sa však o možnosti získať verejné prostriedky na tzv. predfinancovanie štrukturálnych operácií pre obmedzený okruh subjektov.

6. Preštudujte si formulár žiadosti o podporu a príslušný manuál pre žiadateľov. Potrebujete poznať pravidlá rozhodovania, náležitosti predkladaných projektov, informácie o tom, čo sú oprávnené náklady (nie všetky náklady sú oprávnené) a podobne. Základné informácie sú tiež v sprievodných informáciách pre vyplnenie žiadosti a tiež v smerniciach EÚ.

7. V neposlednom rade potrebujete poznať názor tých, ktorí budú mať vplyv na rozhodovanie o výbere projektov a ich postoj k Vášmu zámeru. Veľkú úlohu pri využívaní štrukturálnych fondov zohrajú krajské samosprávy. Preto by ste príslušných regionálnych úradníkov mali o svojom zámere informovať. Krajské samosprávy budú pravdepodobne dávať stanovisko aj k projektom vyberaným na národnej úrovni.

 

zdroj: www.eufondy.org