SELF HELP - HUSK

27.05.2013 23:28

Záverečná fáza projektu „POMOC VRSTVÁM SO ŠPECILÁLNYMI POTREBAMI - SEGÍTSÉG A KÜLÖNLEGES ELBÁNÁST IGÉNYLŐ RÉTEGEKNEK“ - SELF HELP - HUSK

/0901/1.6.2/023, ktorý ako partner realizuje Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer - Malohont, prehupol do svojej záverečnej fázy.
Ako sme už v minulosti informovali, ide o projekt zameraný na tvorbu vzdelávacieho procesu pre vybraté cieľové skupiny, so záujmom o uplatnenie sa na trhu práce v podnikateľskom prostredí. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na osvojenie si kompetencií potrebných pre úspešné vytvorenie a rozvíjanie podnikateľskej činnosti prostredníctvom získania praktických skúseností, úspešne a ľahko aplikovateľných vedomostí.
Počas letných mesiacov partneri spolupracovali na školiacom materiály, ktorý by zohľadňoval špeciálne potreby cieľových skupín projektu. V okrese Veľký Krtíš sa zameriavajú na matky po materskej dovolenke, vracajúce sa na trh práce a v našom okrese sa venujú osobám nad 45 rokov.
Pre testovanie vypracovaného materiálu prebehol v našom okrese dvojdňový tréning pozostávajúci z nasledovných častí: seba poznávací tréning, príprava podnikateľského zámeru , marketing pre malých podnikateľov, používanie internetu, obchodná komunikácia a protokol a poradenstvo. Záujemcovia boli vybratí z evidencie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, ktorý uvítal spoluprácu na projekte a vybral 25 absolventov. Keďže účasť bola stopercentná, možno konštatovať, že o problematiku podnikania ako nástroja na zaradenie sa na trh práce je aj medzi touto cieľovou skupinou dostatočný záujem.
Podľa slov projektovej manažérky projektu Juliany Uhrinovej išlo o uchádzačov s veľkým a perspektívnym potenciálom, s neskutočným pracovným nasadením, skúsenosťami, schopným zaradenia sa na trh práce. Verím, že aj účastníci tohto krátkeho dvojdňového tréningu si odniesli domov okrem testovacieho školiaceho materiálu aj nejaké praktické informácie a vedomosti, ktoré zúžitkujú v budúcnosti pri hľadaní zamestnania, alebo v podnikaní.