Pohoda za mestom Nadácia Ekopolis vyhlásila nový ročník programu - Pohoda za mestom

12.01.2015 21:10

Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov. Pri  úpravách a obnove týchto miest je nutné brať do úvahy funkčné a priestorové možnosti, aspekty bezpečnosti, prístupnosti pre rôzne  skupiny užívateľov, ochrane prírodných hodnôt, orientačným prvkom, sprístupneniu kultúrnych a prírodných hodnôt, zapojeniu verejnosti do plánovania a vytvárania týchto priestorov.

Cieľ programu

Podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Výška podpory

V tomto ročníku predpokladáme podporu 5 projektov, maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 500 €.

BGrant môže pokryť náklady na projekt maximálne do výšky 90 % celkových nákladov. Subjekt, ktorý podáva projekt, musí zabezpečiť min. 10 % celkových nákladov na projekt z vlastných alebo iných zdrojov (napr. rozpočet samosprávy, iné nadácie, sponzori a pod.). Môže ísť o finančné aj nefinančné príspevky.

Projekty by mali byť realizované v rozmedzí marca až októbra 2015.

Termíny

Vyhlásenie programu:                                                                                   12. január 2015

Uzávierka prijímania žiadostí:                                                                      25. február 2015

Zverejnenie výsledkov o podporených projektoch:                                        23. marec 2015

Termín ukončenia podporených projektov:                                                 31. október 2015

Oprávnení žiadatelia

  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.), ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne,
  • vysoké školy, športové kluby, kluby turistov,
  • samospráva mesta v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie,
  • správcovia zelene a rekreačných objektov v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie,
  • štátna ochrana prírody v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie.

Podporované aktivity a výstupy

Každý projekt musí obsahovať:


• etapu komunikácie s užívateľmi upravovaného priestoru 
• etapu vlastných úprav verejného priestoru v rekreačnom zázemí mesta 
• ukončenie projektu - formou verejného podujatia priamo na upravenom priestore

Aktivity, ktoré je možné podporiť:

  • vytváranie a obnova priestorov pre relax a športové aktivity, napr. petangové ihriská, piknikovacie miesta, stolnotenisové stoly, šachovnice a pod., vrátane ošetrenia a doplnenia zelene na týchto miestach
  • obnova a doplnenie drobného mobiliáru ako napr. ohniská a zariadenia na grilovanie, posedenia, prístrešky a altánky, stojany na bicykle, smetné koše atď.,
  • oprava či vytvorenie miest na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.), napríklad doplnenie a osadenie smerovníkov, informačných tabúľ a rôznych prvkov s informáciami, označenie cestičiek, spevnenie schodíkov a podobne,
  • osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, ako napr. zvonkohry, interaktívne náučné a iné prvky, umelecké artefakty a inštalácie.

Výstupmi jednotlivých projektov sú miestne komunity, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti.


Viditeľným výstupom sú upravené, obnovené a oživené časti rekreačných priestorov v zázemiach miest nad 25 000 obyvateľov. Úpravy týchto priestorov bude zrealizovaná v partnerstve samosprávy a obyvateľov mesta.  Výstupmi projektu budú aj rôzne podujatia organizované na oživenie priestorov v zázemí miest, ktoré prilákajú do týchto miest ďalších užívateľov a umožnia im zmysluplné aktivity.

Doručenie žiadostí

Formulár žiadosti musí byť vyhotovený v tlačenej podobe - 2 exempláre a zároveň musí byť doručenýaj emailom na paulikova@ekopolis.sk. Dva exempláre tlačenej žiadosti musia byť doručené klasickou poštou alebo osobne do sídla Nadácie Ekopolis (Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica) najneskôr do 25. februára 2015 do 12,00 hod. Žiadosť musí byť do uvedeného dátumu a hodiny fyzicky v sídle nadácie, nestačí tento dátum na obálke.

Elektronická verzia žiadosti musí byť doručená rovnako do 25. 2. 2015 do 12,00 hod. a musí mať maximálne 10 MB.

Podrobné informácie

Informácie pre žiadateľov o finančnú podporu sú k dispozícii v stĺpci vľavo, v časti "Dokumenty na stiahnutie".

Zoznam miest, kde je možné realizovať projekt v rámci programu je uvedený v dokumente Informácie pre žiadateľov.

Poradný výbor

Eva Stanková, občianske združenie TILIA, Rajec 
Magdaléna Pichlerová, akademická sféra, Zvolen 
Danica Gligić, HEINEKEN Slovensko, Bratislava

 

Viac informácií nájdete tu.