Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)

15.05.2015 11:39

Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. týmto oboznamuje žiadateľov s Oznámením Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)