OZNAM O VYČERPANÍ ALOKÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

12.12.2014 11:57

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby,

oznamujeme Vám, že k 01.12.2014 sú všetky finančné prostriedky, určené pre poskytovateľov opatrovateľskej služby na výkon opatrovateľskej služby (transfery) v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) zmluvne viazané a z toho dôvodu nie je možné uzatvárať nové zmluvy o spolupráci  a ani navýšiť počty opatrovateliek tým poskytovateľom opatrovateľskej služby, ktorí majú s IA ZaSI uzatvorené zmluvy.

Podané  žiadosti o zapojenie sa do projektu NP POS a žiadosti o navýšenie počtu opatrovateliek ostávajú v evidencii IA ZaSI. V prípade navýšenia finančných prostriedkov, určených na úhradu transferov, budú tieto žiadosti vybavené na princípe postupného spracovania prijatých žiadostí.

Schválil: Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia