Materiály zo 140 schôdze vlády SR

07.01.2015 17:14

Vláda SR dnes na svojej 140. schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

 

Ako bod 8 prerokovala a schválila materiál:

 

Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013

 

Ako bod 11  prerokovala a schválila materiál:

 

Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

 

Ako bod 12  prerokovala a schválila materiál:

 

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020

 

Ako bod 13  prerokovala a schválila materiál:

 

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 - návrh

 

Ako bod 14  prerokovala a schválila s pripomienkou materiál:

 

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie