Kalendár seminárov číslo: 24/2014

10.12.2014 15:01

 

Konferencia o legislatívnych zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd
19.1.2015
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o ... celý text

Správne ukončenie účtovného roka
15.1.2015
Činnosti spojené s ukončením účtovného roka sa nazývajú účtovná uzávierka a ide o činnosti spojené s uzavieraním účtovných kníh za pevne stanovené účtovné obdobie, ktorej výsledkom je zostavená účtovná ... celý text

Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015
23.1.2015
Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § ... celý text

 

Aktuálna ponuka seminárov:

Mzdy a personalistika

Aktuálny stav mzdovej legislatívy k 1.1.2015

12.01.2015

Bratislava

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

14.01.2015

Žilina

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

23.01.2015

Bratislava

30.01.2015

Košice

Ochrana osobných údajov- nový zákon č 84/2014 účinný od 15.4.2014

15.01.2015

Bratislava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014

13.01.2015

Bratislava

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.01.2015

Bratislava

Účtovníctvo

Automobil v podnikaní

29.01.2015

Banská Bystrica

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

15.01.2015

Bratislava

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

15.01.2015

Bratislava

Uzávierkové účtovné operácie
a zostavenie účtovnej závierky v PÚ

14.01.2015

Bratislava

Účtovníctvo a dane v roku 2015

19.01.2015

Bratislava

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

19.01.2015

Žilina

30.01.2015

Bratislava

Zákon o účtovníctve v aktuálne novelizovanom znení 2014

27.01.2015

Bratislava

30.01.2015

Žilina

Dane

Daňová kontrola - práva a povinnosti kontrolovaného

16.01.2015

Bratislava

Daňové spory a polemické daňové výdavky

14.01.2015

Žilina

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty

28.01.2015

Bratislava

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

16.01.2015

Bratislava

30.01.2015

Košice

Odložená daň – účtovanie a vykazovanie

08.01.2015

Bratislava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 + aktuálny stav mzdovej agendy v roku 2015

22.01.2015

Žilina

23.01.2015

Bratislava

26.01.2015

Košice

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

16.01.2015

Bratislava

Transferové oceňovanie vo svetle aktualizovanej smernice OECD o transferovom oceňovaní

19.01.2015

Bratislava

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

20.01.2015

Bratislava

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu + pripravované zmeny pre rok 2015

20.01.2015

Bratislava

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

29.01.2015

Bratislava

Medzinárodné účtovníctvo a medzinárodné zdaňovanie

Dlhodobý majetok podľa IFRS

27.01.2015

Bratislava

IFRS komplexný kurz I.

28.01.2015 - 30.01.2015

Žilina

Konsolidovaná účtovná závierka 2014

20.01.2015

Bratislava

Medzinárodné zdaňovanie

30.01.2015

Žilina

Zdaňovanie stálych prevádzkarní

19.01.2015

Bratislava

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

16.01.2015

Bratislava

Zákazková výroba v účtovníctve
(podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS)

26.01.2015

Bratislava

Financie, finančné riadenie, controlling

Controlling nákladov

30.01.2015

Bratislava

Finančná analýza podniku

14.01.2015

Bratislava

Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

14.01.2015

Prešov

30.01.2015

Bratislava

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW

16.01.2015

Bratislava

Reálne posúdenie účtovných výkazov

13.01.2015

Bratislava

Total Cost of ownership - Náklady počas celkovej doby životnosti

28.01.2015

Bratislava

Úvod do controllingu

21.01.2015

Bratislava

 

Právo, vedenie firmy

Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov?

21.01.2015

Košice

Ako získať prostriedky pre malé a stredné podniky (využite medzinárodné zdroje financovania)

28.01.2015

Bratislava

Aplikácia colného práva EÚ na Slovensku, jeho lokálne špecifiká a zjednodušenia (SK, EN)

16.01.2015

Žilina

Možnosti alternatívneho riešenia sporov (rozhodcovské konanie, mediácia)

29.01.2015

Bratislava

Postavenie štatutárnych orgánov a ich zodpovednosť pri výkone funkcie

15.01.2015

Bratislava

Príprava na zmeny v Európskom colnom práve (SK, EN)

15.01.2015

Žilina

Reštrukturalizácia ako posledná šanca pre životaschopnú spoločnosť v problémoch

23.01.2015

Bratislava

Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

23.01.2015

Bratislava

Verejné obstarávanie – pre záujemcov a uchádzačov

26.01.2015

Bratislava

Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2014

21.01.2015

Bratislava

Enviro, odpady a BOZP

BOZP v doprave a výrobe

20.01.2015

Bratislava

BOZP v stavebníctve –vyhláška č. 147/2013 platná od 1.7.2013

29.01.2015

Žilina

Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti

22.01.2015

Bratislava

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny v roku 2015

26.01.2015

Bratislava

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

26.01.2015

Bratislava

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

16.01.2015

Bratislava

30.01.2015

Žilina

Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti

22.01.2015

Bratislava

Marketing

Google Analytics
(pre začiatočníkov a stredne pokročilých)

27.01.2015

Bratislava

SEO pre každého

28.01.2015

Bratislava

SEO pre marketérov, majiteľov a vedúcich projektov

26.01.2015

Bratislava

Školenie budovania spätných odkazov (linkbuilding)

21.01.2015

Bratislava

Školenie e-mail marketingu

30.01.2015

Bratislava

Techniky úspešného predaja

30.01.2015

Bratislava

Verejná správa a obstarávanie

Ako získať prostriedky pre neziskové organizácie

30.01.2015

Bratislava

Ako získať prostriedky pre verejné inštitúcie (využite medzinárodné zdroje financovania)

26.01.2015

Bratislava

Komunikačné kompetencie vo verejnej správe

12.01.2015 - 13.01.2015

Bratislava

Priestupkové konanie

19.01.2015

Bratislava

Správny poriadok - aktuálne

26.01.2015

Bratislava

Manažérske zručnosti, Soft Skills

Ako na "syndróm vyhorenia" u obchodníkov a manažérov

19.01.2015

Bratislava

Delegovania a spätná väzba ako nástroje zlepšovania výkonu

20.01.2015

Bratislava

Efektívne riadenie ľudských zdrojov

16.01.2015

Bratislava

Hodnotenie ako nástroj zlepšovania výkonu

23.01.2015

Bratislava

Manažérska integrita

30.01.2015

Bratislava

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

19.01.2015

Bratislava

Pohľadávky - efektívne vymáhanie cez telefón a v osobnom kontakte

27.01.2015

Bratislava

Presviedčanie, ovplyvňovanie a manipulácia - skúsenosti, rady a odporúčania

21.01.2015

Bratislava

Profesionálny nákupca a vyjednávanie

29.01.2015 - 30.01.2015

Vysoké Tatry

Starostlivosť o kľúčových zákazníkov

30.01.2015

Bratislava

Štíhly podnik, štíhla výroba

22.01.2015

Bratislava

Telefonická komunikácia so zákazníkom

27.01.2015 - 28.01.2015

Vysoké Tatry

TIME Manažment a zvládanie stresu

26.01.2015

Bratislava

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Ako získať stavebné zákazky na Balkáne

23.01.2015

Žilina

Cenotvorba v stavebnej praxi

29.01.2015

Bratislava

Facility Management

26.01.2015

Bratislava

FIDIC - prípadové štúdie a najčastejšie chyby v praxi

21.01.2015

Žilina

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

22.01.2015

Bratislava

Riadenie stavebného projektu
(vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

23.01.2015

Bratislava

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

26.01.2015

Bratislava

Úvod do Žltého FIDICu a technické špecifikácie podľa Žltého FIDICu

21.01.2015

Žilina

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra

27.01.2015

Bratislava

Výroba, logistika, clo

INCOTERMS – pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

28.01.2015

Nitra

INTRASTAT – aktuálne pre rok 2015

27.01.2015

Bratislava

Úvod do systému energetického manažérstva

30.01.2015

Bratislava