Kalendár seminárov číslo: 23/2014

27.11.2014 10:20

Aktuálna ponuka seminárov:

Mzdy a personalistika

Cestovné náhrady v kocke

12.12.2014

Bratislava

Exekúcie a zrážky zo mzdy

11.12.2014

Bratislava

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy – aktuálne zmeny pre rok 2014

11.12.2014

Bratislava

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

05.12.2014

Bratislava

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.12.2014

Bratislava

Ochrana osobných údajov- nový zákon č 84/2014 účinný od 15.4.2014

03.12.2014

Bratislava

Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom

17.12.2014

Bratislava

Prekážky v práci a dovolenka

12.12.2014

Bratislava

Registrácie v sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni - prehľad povinností mzdovej účtovníčky

15.12.2014

Bratislava

Vznik a skončenie pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny od 1.7.2014

12.12.2014

Bratislava

Zamestnanecké benefity, prednostné a neprednostné zrážky zo mzdy

16.12.2014

Bratislava

Zákonník práce – aplikačný seminár

10.12.2014

Košice

Účtovníctvo

Personalistika pre vedúcich pracovníkov –
5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

08.12.2014 - 12.12.2014

Bratislava

Automobil v podnikaní

01.12.2014

Košice

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

10.12.2014 - 12.12.2014

Bratislava

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2015

08.12.2014

Bratislava

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

01.12.2014

Žilina

04.12.2014

Bratislava

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2014

04.12.2014

Žilina

11.12.2014

Bratislava

Uzávierkové účtovné operácie
a zostavenie účtovnej závierky v PÚ

17.12.2014

Bratislava

Účtovníctvo a dane v roku 2015

01.12.2014

Košice

15.12.2014

Žilina

19.12.2014

Bratislava

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

11.12.2014

Bratislava

Webové stránky - účtovné a daňové hľadisko

01.12.2014

Bratislava

Zákon o účtovníctve v aktuálne novelizovanom znení 2014

08.12.2014

Prešov

12.12.2014

Zvolen

Dane

Daňová kontrola - práva a povinnosti kontrolovaného

05.12.2014

Košice

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

08.12.2014

Bratislava

Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov

05.12.2014

Bratislava

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014

18.12.2014

Bratislava

Daňové riziká pre firmu – vybrané problémy

04.12.2014

Bratislava

Daňové spory a polemické daňové výdavky

11.12.2014

Bratislava

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

04.12.2014

Bratislava

Novela zákona o DzP platná od 1.1.2015

15.12.2014

Bratislava

Odložená daň – účtovanie a vykazovanie

12.12.2014

Bratislava

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

08.12.2014

Bratislava

Transferové oceňovanie vo svetle aktualizovanej smernice OECD o transferovom oceňovaní

09.12.2014

Bratislava

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

10.12.2014

Bratislava

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu + pripravované zmeny pre rok 2015

05.12.2014

Bratislava

12.12.2014

Vysoké Tatry

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

03.12.2014

Bratislava

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

09.12.2014

Bratislava

Zdaňovanie príjmov z predaja a prenajímania bytu, alebo inej nehnuteľnosti

08.12.2014

Bratislava

Zúčtovanie so zamestnancami, zamestnanecké benefity z pohľadu DPH a DzP a vybrané problémy účtovania

02.12.2014 - 03.12.2014

Bratislava

Medzinárodné účtovníctvo a medzinárodné zdaňovanie

Dlhodobý majetok podľa IFRS

09.12.2014

Bratislava

DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

10.12.2014

Bratislava

DzP v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

11.12.2014

Bratislava

IFRS komplexný kurz I.

03.12.2014 - 05.12.2014

Košice

15.12.2014 - 17.12.2014

Bratislava

Medzinárodné zdaňovanie

08.12.2014

Bratislava

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

08.12.2014

Bratislava

Účtovníctvo v kontexte slovenského a českého zákona

13.12.2014

Bratislava

Zdaňovanie stálych prevádzkarní

01.12.2014

Košice

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

04.12.2014

Nitra

Zákazková výroba v účtovníctve
(podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS)

10.12.2014

Košice

Financie, finančné riadenie, controlling

Controlling pohľadávok v podnikateľskej praxi

03.12.2014

Bratislava

Controlling reálnych investícií

08.12.2014

Bratislava

Ekonomika pre nefinančných manažérov

15.12.2014

Žilina

Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

03.12.2014

Bratislava

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW

05.12.2014

Žilina

12.12.2014

Bratislava

Riadenie cash flow a likvidity

09.12.2014

Bratislava

Risk manažment - Riadenie podnikateľských rizík

10.12.2014

Bratislava

Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o stabilite firmy

11.12.2014

Bratislava

Kvalifikačné štúdium

Právo, vedenie firmy

Ako riešiť reklamácie zákazníkov a dodávateľov?

12.12.2014

Žilina

Aplikácia colného práva EÚ na Slovensku, jeho lokálne špecifiká a zjednodušenia (SK, EN)

02.12.2014

Bratislava

Konateľ a s.r.o. v kríze - ako sa vysporiadať s hrozbou konkurzu alebo reštrukturalizácie

03.12.2014

Bratislava

Možnosti alternatívneho riešenia sporov (rozhodcovské konanie, mediácia)

08.12.2014

Bratislava

Postavenie štatutárnych orgánov a ich zodpovednosť pri výkone funkcie

15.12.2014

Bratislava

Príprava na zmeny v Európskom colnom práve (SK, EN)

01.12.2014

Bratislava

Reštrukturalizácia ako posledná šanca pre životaschopnú spoločnosť v problémoch

10.12.2014

Bratislava

Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

16.12.2014

Bratislava

Valné zhromaždenie

15.12.2014

Bratislava

Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2014

12.12.2014

Bratislava

Enviro, odpady a BOZP

BOZP a OPP v roku 2014

03.12.2014

Bratislava

BOZP v stavebníctve –vyhláška č. 147/2013 platná od 1.7.2013

08.12.2014

Bratislava

Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti

04.12.2014

Bratislava

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny v roku 2014

04.12.2014

Bratislava

11.12.2014

Bratislava

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

10.12.2014

Bratislava

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

05.12.2014

Bratislava

12.12.2014

Žilina

Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa

02.12.2014

Bratislava

Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi

04.12.2014

Nitra

10.12.2014

Bratislava

Marketing

Google Analytics
(pre začiatočníkov a stredne pokročilých)

08.12.2014

Bratislava

Marketing pre živnostníkov v praxi

09.12.2014

Bratislava

SEO pre každého

10.12.2014

Bratislava

SEO pre marketérov, majiteľov a vedúcich projektov

05.12.2014

Bratislava

Školenie internetového marketingu

01.12.2014

Žilina

Verejná správa a obstarávanie

Elektronické trhovisko

11.12.2014

Bratislava

Predbežná finančná kontrola vo verejnej správe

02.12.2014

Bratislava

Priestupkové konanie

10.12.2014

Bratislava

Manažérske zručnosti, Soft Skills

Efektívne riadenie ľudských zdrojov

08.12.2014

Bratislava

Etiketa v obchodnom jednaní

09.12.2014

Žilina

Hodnotenie ako nástroj zlepšovania výkonu

12.12.2014

Bratislava

Intenzívny kurz právnickej angličtiny

05.12.2014 - 06.12.2014

Vysoké Tatry

Manažment odmeňovania

05.12.2014

Bratislava

Pohľadávky - efektívne vymáhanie cez telefón a v osobnom kontakte

12.12.2014

Žilina

Porada ako nástroj spolupráce

01.12.2014

Bratislava

Techniky úspešného predaja

08.12.2014

Bratislava

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Ako na "syndróm vyhorenia" u obchodníkov a manažérov

01.12.2014

Bratislava

Cenotvorba v stavebnej praxi

02.12.2014

Bratislava

Facility Management

05.12.2014

Bratislava

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

02.12.2014

Bratislava

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova agenda v zahraničnej stavebnej praxi

08.12.2014 - 09.12.2014

Bratislava

Výroba, logistika, clo

INCOTERMS – pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

10.12.2014

Bratislava

INTRASTAT – aktuálne pre rok 2015

09.12.2014

Bratislava

Úvod do systému energetického manažérstva

05.12.2014

Bratislava