Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.05.2015

15.06.2015 13:16

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“)

Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce

SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na

ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave

uzatvárania.

Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia

2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.05.2015 prostriedky vo výške 7 955,65 mil. EUR,

čo predstavuje čerpanie na úrovni 68,48 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov

zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto

dátumu sú v celkovej výške 8 286,96 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 71,33 % z celkového

záväzku.

Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci

Regionálneho OP (82,35 %), OP Zdravotníctvo (82,18 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (80,02 %),

OP INTERACT II (79,63 %), OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (78,26 %) a OP Informatizácia

spoločnosti (71,20 %). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale od 50 % - 70 % dosiahol OP Výskum a vývoj

(69,85 %), OP Vzdelávanie (69,78 %), OP Rybné hospodárstvo (68,31 %), OP Technická pomoc (67,93 %),

OP Bratislavský kraj (67,38 %), OP Doprava (65,66 %), OP Životné prostredie (57,63 %) a OP

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (55,10 %).

Do 31.12.2015 je v rámci OP NSRR potrebné na úrovni prijímateľov vyčerpať záväzok 2012 a záväzok 2013,

v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013, OP INTERACT II a OP Rybné hospodárstvo je potrebné na úrovni prijímateľov

vyčerpať záväzok 2013.

Do 31.12.2015 zostáva na splnenie platných pravidiel n+2/n+3 za všetkých 14 operačných programov na národnej

úrovni vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume 3 662,01 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné na EK

deklarovať sumu minimálne 371,65 mil. EUR.