Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.06.2014

15.07.2014 11:21

Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných
programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k
30.06.2014 prostriedky vo výške 6 451,65 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na
úrovni 55,53 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo
štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu
projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 6 706,50 mil. EUR a navyšujú
úroveň čerpania na 57,72 % z celkového záväzku.

Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 bola dosiahnutá v rámci OP
Zdravotníctvo (87,38 %) a Regionálneho OP (73,46 %). Čerpanie na záväzku
2007-2013 v intervale od 50 % - 70 %
dosiahol OP Zamestnanosť a sociálna
inklúzia (66,56 %), OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 (66,20 %), OP
INTERACT II (63,63 %), OP Rybné hospodárstvo (57,57 %), OP Technická pomoc
(57,32 %), OP Bratislavský kraj (55,27 %), OP Výskum a vývoj (53,09 %), OP
Informatizácia spoločnosti (51,12 %) a OP Doprava (50,40 %). Pod hranicou 50
% čerpania na celkovom záväzku 2007-2013
sa nachádzajú OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (49,53 %), OP Životné prostredie (47,88
%) a OP Vzdelávanie (46,30 %).

Do 31.12.2014 na splnenie platných pravidiel tzv. n+2/n+3
za všetkých 14 operačných programov zostáva na národnej úrovni vyčerpať a
voči EK deklarovať
finančné prostriedky v minimálnej sume 177,85 mil. EUR.

 

Podrobnejšie informácie nájdete:  •  Tlačová správa
         Príloha č. 1
         Príloha č. 2
         Príloha č. 3
         Príloha č. 4