Čerpanie ŠF a KF k 30. 4. 2015

20.05.2015 00:00

Čerpanie ŠF a KF k 30. 4. 2015
Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia
2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.04.2015 prostriedky vo výške 7 880,81 mil. EUR,
čo predstavuje čerpanie na úrovni 67,83 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov
zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto...
dátumu sú v celkovej výške 8 177,69 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 70,39 % z celkového
záväzku.
viac informácií:https://www.finance.gov.sk/…/CategoryDo…/s_LoadDocument.aspx…