Aktuality zo 155.schôdze vlády SR

13.04.2015 14:36

Vláda SR na svojej 155. schôdzi,  konanej 8. apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body:

 

1. Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu

2

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka - nové znenie

 

15. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb - nové znenie