Zauímavosti a návody

Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1.

25.06.2015 16:21
25.06.2015 - Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty zverejnila Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1. zo dňa 19. júna 2015. PPA /...

EÚ investuje vyše 90 miliónov EUR na riešenie hlavných výziev v regiónoch na česko-slovenskom pohraničíEurópska komisia dnes prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg") medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z

18.06.2015 10:19
Európska komisia dnes prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg") medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Hlavný dôraz sa bude klásť na cezhraničné iniciatívy zamerané na podporu inovácií MSP, posilnenie...

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.05.2015

15.06.2015 13:16
Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom...

THE OLAF REPORT 2014

08.06.2015 13:23
THE OLAF REPORT 2014 Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014. THE OLAF REPORT 2014.pdf

Zmeny v nárokoch na úrazové dávky žiakov stredných a študentov vysokých škôl

05.06.2015 13:22
Dňa 1.4.2015 nadobudol účinnosť článok IX zákona č. 61/2015 Z.z. (o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorým sa zmenil a doplnil aj zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov). viac info:...

Nový stavebný zákon.

02.06.2015 13:19
Nový stavebný zákon. Vláda SR schválila na včerajšej schôdzi návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri...

Materiály zo 164.schôdze vlády SR o rozvoji bývania

29.05.2015 13:08
Vláda SR na svojej 164. schôdzi konanej 27. mája 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj materiály o rozvoji bývania: 12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania - nové znenie Č. m.: UV-19554/2015 Predkladá: minister dopravy, výstavby a...

Územná samospráva - články aj o RRA

28.05.2015 15:00
V časopise Územná samospráva č. 3/2015 boli zverejnené informácie o niektorých RRA.   Na strane č. 35 (v dolnej časti) je článok s názvom: Pomáha obciam (je to článok o našej agentúre – ARR SEVER, rozhovor s riaditeľom)   Na strane č. 48 je článok s názvom:...

Nový stavebný zákon

28.05.2015 10:10
Vláda SR schválila na včerajšej schôdzi návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného...

Čerpanie ŠF a KF k 30. 4. 2015

20.05.2015 00:00
Čerpanie ŠF a KF k 30. 4. 2015 Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.04.2015 prostriedky vo výške 7 880,81 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 67,83 %. Vzhľadom na možnosť zálohového...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kalendár užitočných seminárov

Kalendár seminárov číslo: 24/2014

10.12.2014 15:01
  Konferencia o legislatívnych zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd 19.1.2015 Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku,...

Kalendár seminárov číslo: 23/2014

27.11.2014 10:20
Aktuálna ponuka seminárov: Mzdy a personalistika Cestovné náhrady v kocke 12.12.2014 Bratislava Exekúcie a zrážky zo...

Ako sa uchádzať o podporu v rámci fondov EÚ (stručný sprievodca)

stručný sprievodca

26.06.2013 11:31
  1. Potrebujete zistiť, či ste spôsobilý žiadateľ. Nie každý subjekt (obec, mimovládna...

Európska únia

Informácie o EÚ pre žiakov a učiteľov

26.06.2013 11:41
 Detský kútik Spoznajte Európu prostredníctvom hier a...

Právo EÚ

26.06.2013 11:38
Právo EÚ Ako EÚ prijíma rozhodnutia Zmluvy Uplatňovanie práva EÚ Vyhľadávanie právnych...

Publikácie

26.06.2013 11:38
Publikácie Oficiálne dokumenty Správy, štúdie a brožúry Štatistiky a prieskumy verejnej...

Podnikanie

26.06.2013 11:37
Podnikanie DPH a ďalšie dane Európske normy Nábor a sociálne istoty zamestnancov Dovoz a...

Váš život v EÚ

26.06.2013 11:36
Váš život v EÚ Práca a dôchodok Vzdelávanie a mládež Nakupovanie Cestovanie Život v...

EÚ podľa tém

26.06.2013 11:35
EÚ podľa tém Poľnohospodárstvo Obchod Hospodárske a menové záležitosti Zamestnanosť a sociálne...

Informácie o fungovaní EÚ

26.06.2013 11:34
Informácie o fungovaní EÚ Štáty Deň Európy Fakty a čísla Inštitúcie a iné orgány EÚ Práca pre...