Projekty

 

2007

Pokračovanie prác pre BBSK, ZMOS a samosprávy
Implementácia projektu LEONARDO – Poradenské centrum mladých
Spoločné tendre s partnerskými RRA
Prípravy na projekt YBNet.3
Rozbeh „Asociácie podnikanie mladých“ – SR
Rozbeh „Stredo - Európskeho združenia“ – HU/UK
Poradenstvo pre:
- Malé a stredné podnikanie
- Cezhraničná spolupráca
- Cestovný ruch
- Zdroje pre rozvoj regiónov
- Vypracovanie investičných ponúk
- Obnoviteľné zdroje energie
Rozbeh konzorcia ERA8 s BBSK
Práce na ROP a OP, Vládne a Komisie MVRR
Aktualizácia web stránok RRA
Účasť v partnerstve – LEADER
Zmierovacia rada okresu
Príprava projektov do ŠF
Implementácia projektov RRA a samospráv
Spolupráca v systéme IS-RRA

2005 – 2006
Podnikanie ako životná stratégia – akreditácia vzdelávacieho programu
Projektový zásobník Regionálneho ZMOG a ZMOSG
Štúdia uskutočniteľnosti (0 variant) riešenia dodávky pitnej vody a odkanalizovania 19 obcí a mesta Tornaľa
Implementácia projektu „Investičná ponuka miest a obcí v južnej časti BBSK – databáza, brožúry, školenia, konferencie, internetová stránka
Realizácia projektu Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v Strednej Európe „Youngbusiness.net2“
Vypracovanie projektu „Komplexný rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu“
Partner v projekte Podnikateľský inkubátor 2. generácie PI2G s RS
Databáza: MSP v rámci projektu „Inovácie v oblasti MSP“, stromov „Svedkovia minulosti“ a kostolov v rámci projektu „Naše kostoly“
10. výročie RRA RS – slávnostné valné zhromaždenie
školenia „Obec priateľská pre investora“
informačné dni Phare CBC – SK/HU – Poradenstvo


2004 - 2003
príprava projektu RRA v krajinách V4
Koordinácia činnosti I-Domov v okrese Rim. Sobota
Poradenstvo a koordinácia projektov „Alternatívne zdroje energií – BIOMASA“
INTERREG IIIA – príprava zásobníku projektov
Web-stránka – rrars.szm.sk
Technická kancelária CBC – SK/HU
Realizácia projektu „Youngbusiness.net2“
Tender na zhotovenie PHSR 5 miest Novohradu
Projekt „E-COMMERCE a MY“- partnerstvo OA RS
Akčný plán rozvoja zamestnanosti v BBSK
Realizácia projektu DFID – Enterplan, v tom: Zárodkový fond
„Stratégia RRA 3+“ a „Stratégia Konzorcia s BBSK“
a spolupráca na strategických štúdiách BBSK a okresu
Projekt „Marketingová a investičná podpora rozvoja rekreačnej oblasti Zelená voda“
Realizácia projektu „Bezhraničná rekreácia“ – web stránka www.recreation.sk
Spolupráca na projekte „Letná škola projektovania“ s OA RS
Členstvo v EURADE s BBSK

2001 – 2002
Spoločná stratégia – informácie a databázy RRA a BBSK
„Podpora regionálneho rozvoja na Slovensku“ s DFID
Vytvorenie investičnej ponuky pre mesto R. Sobota
Koordinácia Gymnázia, OA, ÚPSVaR v R. Sobote s NIVÁK, BIVÁK v MR a WYE London – „Podpora podnikania mladých“ v programe „LEONARDO“
Spolupráca na vytvorení prezentácií mesta R. Sobota
Prezentácia regiónu na konferenciách, výstavách, veľtrhoch aj v zahraničí
Motivačné štúdie pre investorov v rámci DFID – IROMAR
Spolupráca na pilotnom projekte SPP „B“ SAPARD a koordinácia ROP okresu R.Sobota
Spolupráca na CBC projekte „Rozvoj Slovensko – Maďarských ekonomických vzťahov a podnikania“ – výstavy, stretnutia podnikateľov, vzdelávacie podujatia, bulletin
Žiadosť –„Zelená voda“ – Technická asistencia
Príprava projektu s Ministerstvom medzinárodného rozvoja GB –DFID a firmou ENTERPLAN LTD.
Koordinácia príprav projektu „Rozvoj podnikania mladých“

1994 – 2000
Založenie Regionálnej rozvojovej agentúry v decembri 1994
Vypracovanie 4 agroturistických projektov
Realizácia projektu podpory rómskeho obyvateľstva MOTT
Katalóg ľudovo-umeleckých výrobkov, poľnohospodárstva a potravinárstva Gemera
Príprava žiadosti na „Pilot Sapard“
Schválenie projektu „Heves M. – okres R. Sobota – analýza územia + projektový zásobník Phare CBC
Finalizácia projektu „Zelená voda“ pre PHARE MSIF – project fiche – získané 2 + 1 mil. EURO