Zasadnutie ZMOGaM

21.11.2013 10:00

            Práca pre nezamestnaných ľudí je v rukách primátorov starostov a ostatných volených zástupcov samospráv. Takto by sa dal stručne vyjadriť a charakterizovať výsledok stretnutia na Rade ZMOGaM, ktorý sa konal vo štvrtok 21.novembra 2013 aj za účasti vedenia UPSVR Rimavská Sobota a RRA Rimavská Sobota.

 

            Zástupkyne Úradu práce podrobne informovali zúčastnených predstaviteľov Rady ZMOGaM o podmienkach a novelách zákonov o podpore zamestnávania cez nástroje aktívnej politiky trhu práce. Treba povedať, že  samosprávy pripravovaným zákonom čaká naozaj veľké bremeno. Poberatelia sociálnych dávok by mali v zmysle návrhu , ktorý bol prezidentom vrátený do Parlamentu, teda nie je schválený,  povinne odpracovať 32 hod. mesačne, aby mohli poberať sociálny príspevok. V prípade, že zákon bude schválený, treba počítať so značným  zvýšením počtu záujemcov o práce v obciach.  Ako informovala riaditeľka UPSVaR Rimavská Sobota JUDr. Lívia Koósová, prvá etapa projektu na podporu zamestnanosti by mala začať v druhom štvrťroku 2014 zriadením aktivačných centier v okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, teda v Rimavskej Sobote, Košiciach a Prešove. 

            Riaditeľka RRA Rim. Sobota Juliana Uhrinová na zasadnutí Rady prezentovala alternatívu k nástrojom aktívnej politiky trhu práce, kde by obce mali možnosť za takmer rovnakých podmienok zamestnať aj väčší počet nezamestnaných v obciach. Rozdiel je iba v tom, že by ľudia mohli pracovať v obci a jej okolí za minimálnu mzdu, čo je podstatne viac, ako je možné „zarobiť na aktivačných prácach a minimálne  18 až 24 mesiacov.

             Ide o  projekty, ktoré už boli pilotne realizované v Banskej Bystrici a v obci Krajné  a financované zo zdrojov ESF cez program prepájania služieb zamestnanosti prostredníctvom medzitrhu práce. Názov projektu OD dávok k platenej práci je viac ako výstižný.  V Banskej Bystrici takto našlo prácu 40 dlhodobo nezamestnaných a v obci Krajné až 50 nezamestnaných. Práce mali verejnoprospešný charakter a výsledky boli viditeľné. Spoločenská objednávka bola na vytváranie a realizáciu prác s orientáciou na realizáciu opatrení pred povodňami, čistenie tokov, údržbu komunikácií v správe obcí a VUC, výstavbou nájomných bytov a domov s využitím recyklovaného materiálu a poľnohospodárske práce. Okrem toho zamestnanci získali reálne pracovné skúsenosti a hlavne príjem z vlastnej práce, motiváciu pracovať a tak si zvyšovať svoju životnú úroveň. Samozrejme, že ani jeden z projektov by nemohol byť úspešný bez spolupráce samospráv a ich zástupcov,  podnikateľov a ostatných zamestnávateľov.

            Juliana Uhrinová  podotkla, ...programy dočasného podporovaného zamestnávania a zvyšovanie zamestnanosti pre marginalizované regióny sú v našom okrese pre mňa  z nepochopiteľných dôvodov najmenej využívané, aj keď dlhodobo nezamestnaných ľudí máme priam rekordné počty a zaostalosť regiónu je citeľná a viditeľná takmer v každej oblasti. Niekedy nadobúdam dojem, že sa niektorí volení zástupcovia len schovávajú a vyhovárajú sa  na nedostatok možností a peňazí, ako aj  zložité a náročné procesy implementácie projektov. Toto všetko môže byť čiastočne pravda, ale prečo v regiónoch, kde nemajú až takú chudobu a nezamestnanosť vytvárajú pre svojich obyvateľov podmienky na prácu, hľadajú investorov a u nás nie?“  RRA v  súčasnom období intenzívne spolupracuje s realizátormi týchto projektov, prebehli už určité rokovania so zástupcami Mesta Rimavská Sobota a v najbližšom čase sa bude konať ďalšie pracovné stretnutie pre širší okruh starostov. Realizátori projektov  sú ochotní odovzdať svoje poznatky a skúsenosti a tak prispieť k riešeniu neutešenej situácie a vysokej miery nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota. Dokonca projekty sa môžu reálne podávať už v tomto období cez program PROGRESS, s termínom uzávierky do 15.01.2014!