Workshop o znížení hrozivej miery nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota

29.10.2013 11:00

            Nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota bola hlavným motívom impulzu RRA, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER MALOHONT ( RRA) pre kooperáciu a spoluprácu partnerov, ktorá vyústila do workshopu , ktorý sa uskutočnil v Rimavskej Sobote v utorok 29.10. Samotnému workshopu predchádzalo niekoľko stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi Mesta Rimavská Sobota, ÚPSVaR Rimavská Sobota, zástupcov IS RRA SR, zástupcov krajských zložiek BBSK a samozrejme kľúčového partnera pre investície a tvorbu pracovných miest Slovenskej živnostenskej komory.

 

            Ing. Ján Plesník, stavebný inžinier podnikajúci v stavebníctve od roku 1993, predseda okresnej zložky Slovenskej živnostenskej komory SR vo Zvolene  ktorý sa v stavebnej činnosti a poradenstve špecializuje na pomoc pre rozvoj vidieka, prijal osobné pozvanie riaditeľky RRA Juliany Uhrinovej. Bol prijatý predstaviteľmi mesta Rimavská Sobota JUDr. Štefanom  Szántóm, prednostom MsÚ a viceprimátorom Ing. Ladislavom Rigóm  ( primátor mesta JUDr. Jozef Šimko sa ospravedlnil). Rokovaní sa zúčastnila aj riaditeľka UPSVaR Rimavská sobota JUDr Lívia Koósová.

             Pán Plesník prezentoval svoju víziu, ktorá by v blízkej budúcnosti vytvorila niekoľko desiatok pracovných miest v stavebnej oblasti, hlavne pre ľudí s nižším vzdelaním, na vykonávanie manuálnej práce. V evidencii nezamestnaných je viac ako 12 tis. disponibilných osôb čakajúcich na pracovnú príležitosť a z toho vysoké percento práve ľudí so základným, alebo učňovským vzdelaním, ktorí sa len ťažko uplatňujú na existujúcom pracovnom trhu.

            Prezentované aktivity v zámere majú potenciál vytvoriť pracovné miesta, dať možnosť zárobku pre pracujúcich ľudí, vytvárať pracovné návyky a zároveň napomáhať naštartovať rozvoj regiónu. „ Len pripravený a viditeľne atraktívny región je schopný prilákať ďalších investorov. Bez podnikateľov a investícií nebudú pracovné miesta “ povedal počas stretnutia pán Plesník.

             Riaditeľka UPSVaR Rim. Sobota JUDr. Lívia Koósová samozrejme vyslovila podporu aktivitám, ktoré by pomohli zamestnať ľudí v regióne a informovala  aj o všetkých využiteľných možnostiach a dostupných nástrojoch aktívnej politiky a podpory  zamestnávateľom v našom zaostalom regióne. Pripravenosť okresu a mesta Rimavská Sobota pre investície bola odprezentovaná aj konkrétnymi investičnými ponukami, ktoré za mesto predložil Ing. Ladislav Rigó  a za ostatné mestá a obce okresu Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA RS.  „ Musím vyjadriť súhlas so slovami pána Plesníka, aj pani riaditeľky Lívie Koósovej, že prioritným problémom okresu je nezamestnanosť. Nezamestnanosť spôsobuje všetky ostatné negatívne dopady, ktoré pociťuje región a hlavne ľudia, ktorí v ňom žijú. Avšak znovu musím apelovať na všetkých partnerov aby vzájomne spolupracovali, lebo bez spolupráce nebudú dosiahnuté žiadne výsledky! Blížia sa voľby a voliči by si mali všimnúť, či funkcionári naozaj venujú dosť pozornosti  základnému problému a to je práca pre nezamestnaných.“ Vyberáme zo slov p. Uhrinovej.

            Prezentáciu spracovaných investičných ponúk okresu obzvlášť ocenili pán Plesník aj riaditeľ KRABB a podpredseda IS RRA SR Štefan Repko, nakoľko obsahujú prehľad a všetky informácie o potenciály okresu a materiál samozrejme budú ďalej posúvať. Účastníci sa dohodli na užšej spolupráci, ktorá by mala dosiahnuť reálnu formu cez projekt, ktorý vypracuje RRA a UPSVaR a to do konca roka 2013.