Výzva

12.08.2015 10:04

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové .
Bližšie informácie sú zverejnené v časti Výzvy – Aktuálne výzvy.