VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

21.01.2015 21:16

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

 v y z ý v a

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie Komisie č. 1031/2014“), aby predkladali žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory za vykonané opatrenia v sektore ovocie a zelenina v období od 30. septembra 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie mimoriadnej podpory “)

do termínu 31. januára 2015

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory spolu so sprievodnými dokladmi poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory vrátane formuláru je dostupný na webovom sídle platobnej agentúry v časti Aktuality.

V Bratislave dňa 14. januára 2015

  MVDr. Stanislav Grobár
     generálny riaditeľ