VÝZVA PRE FYZICKÉ a PRÁVNICKÉ OSOBY – Prevencia kriminality

19.11.2014 10:51

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásilo výzvu pre:
• fyzické osoby
• právnické osoby

...

Dotáciu NEMOŽNO poskytnúť žiadateľovi, ktorý je:
- štátnym orgánom
- štátnou rozpočtovou organizáciou
- štátnou príspevkovou organizáciou
- štátnym účelovým fondom

Cieľ:
Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.
PRIORITY:
1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti
2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách
4. eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií

Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.
Termín uzávierky: 15. december 2014

Viac info: https://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015