Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

16.12.2016 08:44


Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom  Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí   . Informácie o vyhlásenej výzve sú dostupné  tu:https://www.ia.gov.sk/.../dopytov.../vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102

Základné informácie...
Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 13.12.2016  do:  23.06.2017

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (Formát PDF, 467 kB)