Výzva Národný projekt Komunitné centrá sa aktualizovala

11.11.2014 17:01
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) dňa 04. 11. 2014 aktualizovala Výzvu č.1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá (Výzva č.1). Národný projekt Komunitné centrá sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.

Bližšie informácie k aktualizovanej Výzve č.1 a podmienky na zapojenie sa do NP KC nájdete na webovej stránke: https://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/vyzvy2/aktualizovana-vyzva-ia-zasi-np-kc01-2014