Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

29.10.2015 10:14

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie
ÚSV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
V...iac si o výzve prečítate tu.
Dokumenty potrebné na zapojenie sa do výzvy:
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Čestné vyhlásenie o expertoch
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov
• Čestné vyhlásenie subjektu verejnej správy
• Formulár: Projektový zámer
• Formulár: Všeobecné informácie o MNO
• Formulár: Špecifikácia MNO
• Indikatívny rozpočet
Tešíme sa na spoluprácu!

Zobraziť viac