Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4 (OC 3.1, 3.2)

21.01.2015 20:34

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

Operačný cieľ 3.2 minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

 

kód výzvy: OPŽP-PO3-14-4

 

Ukončenie prijímania žiadostí: 23.03.2015 

 

o    Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o    Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

o    Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o    Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o    Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – test štátnej pomoci

o    Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť

o    Príloha 02c žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o    Príloha 02d žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS/SS

o    Príloha 02e žiadosti o NFP – Sumarizácia VO/OVS

o    Príloha 02f žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o    Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o    Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí

o    Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o    Príloha 07 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona

o    Príloha 10 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o    Príloha 13 žiadosti o NFP – Potvrdenie Natura 2000

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

 

o   Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu

o   Príloha 01-1 k Príručke pre žiadateľa – Finančná analýza – tabuľková časť – VZOR

o   Príloha 02 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 1 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy v rámci výzvy OPŽP-PO3-14-4

 

 

Podporné dokumenty a informácie

o    Prílohy 1-18

o    Mapové prílohy 1-13

o    Príloha 1

o    Príloha 2

o    Príloha 3

o    Príloha 4

o    Príloha 5

 

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte