Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

21.01.2015 21:15

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a na delegované nariadenie Komisie č. 1336/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015

O Z N A M U J E

že je možné predkladať ponuky na intervenčný nákup masla a sušeného odstredeného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom v období:

 od 1. januára do 30. septembra 2015

na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
.

Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore poľnohospodárskych komodít, sekcie organizácie trhu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Metodické postupy pre intervenčný nákup masla a intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka sú uverejnené v zložke Organizácia trhu\ Živočíšne komodity\ intervencia masla resp. intervencia SOM.

Kontakt
Ing. Ondrej Kardelis
e-mail: ondrej.kardelis@apa.sk
č. tel.:  0918612451

Ing. Miroslava Stachová
e-mail: miroslava.stachova@apa.sk
č. tel. :  0915762130