Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl

13.05.2015 09:30

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.

Oprávnení žiadateliaŽiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť. Vysoké školy môžu podať aj spoločnú žiadosť (podanie spoločnej a individuálnej žiadosti sa vylučuje).

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť spolu s projektom je potrebné podať do 30. júna 2015. Žiadosť sa generuje prostredníctvom portálu vysokých škôl. Rovnako formulár na vytvorenie projektu sa vypĺňa a podáva na portáli vysokých škôl. Elektronický formulár bude prístupný na vypĺňanie najneskôr od 31. mája 2015.

Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná suma 1 300 000 eur, z toho 700 tis eur vo forme kapitálových výdavkov.

Podporované témy rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov. V rámci výberu  projektov budú preferované projekty, ktoré:
o Debarierizujú akademické prostredie (osobitne v Bratislave)
o Zvyšujú efektívnosť  fungovania inštitúcie (napr. elektronizácia procesov)
o Zlepšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
o Majú širší záber (zabezpečujú rozvoj viacerých inštitúcií, celej inštitúcie, nie len jej časti)