Vláda SR na svojej 137 schôdzi 3.12.2014 prerokovala a schválila ako 7. bod:

08.12.2014 08:08

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu - nové znenie 

 

Obsah:

 

Návrh uznesenia

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Dôvodová správa

Doložka vplyvov

Obal

Doložka zlučiteľnosti

 

Stanoviská:

 

Stanovisko SVL