URBACT III 1. výzva – Siete pre akčné plánovanie

02.04.2015 12:16

Výzva na predkladanie návrhov

Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu až 20 sietí pre akčné plánovanie je OTVORENÁ.

Cieľom sietí pre akčné plánovanie je zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných mestských politík a, čo je ešte dôležitejšie, posilniť kapacitu na tvorbu integrovaných stratégií udržateľného mestského rozvoja.
Očakáva sa, že siete akčného plánovania budú podporovať organizovaný proces výmeny poznatkov a vzdelávania medzi partnermi naprieč Európou, s výhľadom zlepšiť  miestne politiky prostredníctvom konkrétneho akčného plánovania.  Zapojením sa do siete pre akčné plánovanie si mestá vymieňajú poznatky, skúsenosti, problémy a možné riešenia špecifických politických/strategických výziev. Takto vytvárajú nové idey ako uchopiť výzvy viažuce sa na problematiku udržateľného mestského rozvoja.

• URBACT III - Výzva na predkadanie návrhov - Siete pre akčné plánovanie (eng.)
• Letter of Commitment - vzory: vzor pre hlavného partnera, vzor pre projektového partnera (eng.)
• URBACT III - Príručka pre siete pre akčné plánovanie (eng.)

Lehota na predkladanie žiadostí je od 30. marca do 16. júna 2015, 15:00 SEČ