Systém riadenia EŠIF, verzia 1.0

24.11.2014 20:02

Z dokumentu vyberáme......

 

Časť 1 Spoločné ustanovenia
1. Prostredníctvom finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len ,,EŠIF“) má dôjsť k napĺňaniu cieľa, ktorým je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v rámci EÚ. Tieto ciele majú byť dosiahnuté najmä prostredníctvom znižovania rozdielov medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov.
2. Ciele politiky súdržnosti, ktoré sú stanovené v nariadeniach Európskej únie (ďalej len ,,EÚ“) na programové obdobie 2014 – 2020, sú:
a) cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti,
b) cieľ Európska územná spolupráca (ďalej len ,,EÚS“).
 
.......... viac sa dočítate v dokumente Systém riadenia EŠIF verzia 1.0.pdf (3901832)