Stratégia Európa 2020_

04.08.2015 13:21


 Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena

Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie upravuje časť pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z roku 2010.
Odporúčanie definuje štyri usmernenia pre hospodárske politiky (v roku 2010 ich bolo šesť), ktorými odráža prístup „novej“ Európskej komisie... v kontexte meniacich sa podmienok pre zabezpečovanie rastu a zamestnanosti.

Júl 2015 Európsky portál investičných projektov

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1214 z 22. júla 2015 sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie.

https://www.eu2020.gov.sk/