STERED PROGRAM - ROZVOJ VIDIEKA

08.11.2014 11:10

Projekt  Slovenskej živnostenskej komory pod heslom PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ.  

STERED PROGRAM – ROZVOJ VIDIEKA  je nosný projekt pre tvorbu trvalo udržateľných pracovných miest dlhodobo znevýhodnených nezamestnaných.

 

Pre stabilizáciu stredného stavu, ktorí tvoria malí a strední podnikatelia, je dôležité mať dostatok kúpnej sily a možnosť vytvárať nové pracovné príležitosti.

Súčasný stav nám však poukazuje  pokles stredného stavu, ktorý sa premietol i do zvýšených počtov exekúcií, nárastu nezamestnanosti.

Dôležitou súčasťou je spájanie spoločného záujmu na zmenu ekonomického postavenia  podnikateľa na Slovensku.

 

Slovenská živnostenská komora práve v projekte STERED PROGRAM – ROZVOJ VIDIEKA našla spôsob oživenia ekonomiky.

Pre oboznámenie s PROGRAMOM Vám zasielam nasledovný link:

https://www.xanto.sk/projektova_cinnost.html

 

V súčasnom období prebiehajú schvaľovacie procesy pre jednotlivé operačné programy. Schválenie operačných programov však neznamená,

že sa hneď začína čerpanie prostriedkov. Riadiace orgány musia najprv pripraviť súvisiacu dokumentáciu, a najmä príručky pre žiadateľov a hodnotiteľov,

pred tým, ako sa zverejnia prvé výzvy v rámci operačných programov. To je priestor aj pre nás, aby sme do príručiek mohli zahrnúť základné

myšlienky STERED PROGRAM – ROZVOJ VIDIEKA  :

1.       výchovne

2.       sociálne

3.       environmentálne

 

Preto privítame Vaše podnety a pripomienky a v neposlednom rade rozširovanie myšlienky PROGRAMU.  V tejto súvislosti prikladám základný materiál

k PROGRAMU s uvedenými garantmi a partnermi PROGRAMU.

 

V druhej polovici mesiaca november, resp. začiatkom decembra bude zasadnutie Sekcie pre obchod, služby a projektový rozvoj SŽK. Po tomto zasadnutí

bude predkladaný súborný materiál do predstavenstva SŽK a následne predkladaný na rezorty.  

 

Práca a zamestnanosť1 (1).pdf (988706)