Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja Banskobystrického kraja

27.05.2014 08:35
Príjmové finančné operácie
V schválenom rozpočte BBSK na rok 2013 boli rozpočtované prostriedky z úverových zdrojov vo výške 13 000 000 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií sa počas roka zvýšil z dôvodu zapojenia prostriedkov ŠR do rozpočtu vo výške 482 792,96 eur a z dôvodu prevodu prostriedkov peňažných fondov vo výške 2 039 011,25 eur. Zároveň bol znížený rozpočet prijatých úverov na 10 484 359,75 eur. Skutočné čerpanie úverových zdrojov v roku 2013 bolo vo výške 9 947 909,75 eur. Z predaja majetkovej účasti (Počúvadlo s. r. o.) získal BBSK finančné prostriedky vo výške 170 100 eur.
Čerpanie bežných výdavkov BBSK v roku 2013 bolo poznamenané podieľaním sa BBSK na konsolidácii verejných zdrojov, ku ktorému sa zaviazali predsedovia samosprávnych krajov. Bežné výdavky v porovnaní s rokom 2012 klesli o cca 5 931 tis. eur. K zníženiu výdavkov došlo vo všetkých odvetviach s výnimkou Správy a údržby ciest, kde výdavky vzrástli z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov zo ŠR na odstránenie havarijného stavu ciest po zimnej sezóne....... (viac sa dočítate BBSk___sprava.pdf (351003) )