Správa o implementá​cii a čerpaní ŠF a KF v rámci OP NSRR za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

25.08.2014 17:24

 Vláda Slovenskej republiky  na svojej 118. schôdzi 20. augusta 2014 prerokovala a schválila pod bodom 17 

Správu o implementácii a čerpaní  štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného  strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2014 do  30.06.2014.

Návrh uznesenia

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Doložka vplyvov

Obal

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

Príloha 6

Príloha 7

Príloha 8

Príloha 9